ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ATHENSWEB.GR

1. Γενικοί όροι, πρόσβαση, χρήση υπηρεσιών & υποχρεώσεις επισκεπτών

Ο ιστοχώρος www.athensweb.gr ανήκει στην ατομική επιχείρηση (στο εξής επιχείρηση ή www.athensweb.gr) με την επωνυμία «ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ», διακριτικό τίτλο «ATHENS WEB», με έδρα στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 59, ΤΚ 10564, ΑΦΜ 053869131, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, με αριθ. ΓΕΜΗ 143064203000 (μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας), τηλ. Επικοινωνίας 210.32.22.202, e-mail: info@athensweb.gr. Η Επιχείρηση ασκεί παροχή υπηρεσιών από απόσταση μέσω του ιστοχώρου www.athensweb.gr, συμμορφούμενη στις επιταγές του N. 2251/1994 [ΥΑ 5338/2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018)].

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμεων υπηρεσιών από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη επισκέπτη διέπεται από τους παρόντες όρους.

Κάθε επισκέπτης, πελάτης ή/και συναλλασσόμενος/καταναλωτής του ιστοχώρου www.athensweb.gr (στο εξής και επισκέπτης ή πελάτης ή χρήστης) πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, εγγραφή πελάτη, συναλλαγή, αναζήτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου (στο εξής όροι) καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: τρόποι πληρωμής, προσωπικά δεδομένα, υπαναχώρηση κλπ. Οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων που βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με το www.athensweb.gr. Οι όροι συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξ αποστάσεως συναπτόμενων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω του www.athensweb.gr. Τα ισχύοντα για τους όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοχώρου. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το www.athensweb.gr και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Η εγγραφή του πελάτη στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου, η, δε, συναλλαγή με το www.athensweb.gr συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν πελάτες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Οι επισκέπτες, χρήστες, πελάτες και εν γένει συμβαλλόμενοι με το www.athensweb.gr οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών (αρθρ. 127 επ. Α.Κ.). Ειδικότερα, για τη χρήση των υπηρεσιών του www.athensweb.gr και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το www.athensweb.gr απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται. Επομένως οι υποψήφιοι καταναλωτές των υπηρεσιών/προϊόντων μας συμβάλλονται εγκύρως με την Επιχείρηση εφόσον είναι ενήλικοι, έχουν συμπληρώσει, δηλαδή, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε μερική ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση (αρθρ. 128 Α.Κ.). Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε (Α.Κ. 180). Η ακυρότητα μέρους της δικαιοπραξίας συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος (Α.Κ. 181). Οι καταναλωτές απέχουν από πράξεις δυσφήμισης του www.athensweb.gr, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική του φήμη. Οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου αποδεχόμενοι τους όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το www.athensweb.gr να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης. Η σύμβαση με το www.athensweb.gr μπορεί να συναφθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Όλοι οι όροι (χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου και συναλλαγών) είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τον επισκέπτη/πελάτη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του πελάτη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του πελάτη. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, δύναται να απαγορεύσει στον πελάτη την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.athensweb.gr και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του πελάτη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο πελάτης στον παρόντα δικτυακό τόπο και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών) και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

Οι πελάτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1, Σύνταγμα 1975/1986/2001), να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο ή κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους (αρθρ. 281 Α.Κ.). Ενδεικτικά:

Οι πελάτες/επισκέπτες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστοχώρου, τις φόρμες καταχώρισης στοιχείων και εγγραφής πελατών, τους χώρους συζήτησης (chat rooms) και τα fora (forums) ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς του www.athensweb.gr στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram, youtubeκλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος (αρθρ. 186 Π.Κ.), να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοχώρου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι πελάτες/επισκέπτες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Απαγορεύεται, στους επισκέπτες, χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Περαιτέρω συνιστάται στους χρήστες του ιστοχώρου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του www.athensweb.gr και τους όρους (χρήσης & λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών) καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του www.athensweb.gr και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 210.32.22.202 και στο e-mail: info@athensweb.gr

Οι προς την Επιχείρηση απευθυνόμενες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις των επισκεπτών και πελατών του δικτυακού τόπου www.athensweb.gr, πλην των τυπικών προς διεκπεραίωση των συμβάσεων με το www.athensweb.gr, επικοινωνιών, αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα της Επιχείρησης. Οι αντίστοιχες προς τον πελάτη δηλώσεις τις Επιχείρησης θα γίνονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (e-mail κλπ).

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Επιχείρησης, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Τμήμα τεχνικής υποστήριξης & κατασκευής ιστοσελίδων: τηλ. 697.04.56.864, e-mail: support@athensweb.gr. Τμήμα διαδικτυακής διαφήμισης : 693.22.72.112 Τηλεφωνικό κέντρο: 210.32.22.202
Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@athensweb.gr, για να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

2. Ευθύνη & Συναφή Θέματα

Η Επιχείρηση δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου της, εφόσον εκπληρώνει τις δικές τις υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το athensweb.gr, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του athensweb.gr εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το athensweb.gr ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους. Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον πελάτη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Στη σύμβαση με την Επιχείρηση, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της υπηρεσίας/προϊόντος μέσω πιστωτικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που τη χρησιμοποιεί και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της σύμβασης. Η, δε, παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας για τη σύμβαση με το athensweb.gr, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Επιχείρησης για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του πελάτη της πιστωτικής κάρτας.

Η είσοδος στον ιστοχώρο athensweb.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Ειδικότερα, οι πελάτες/χρήστες/επισκέπτες επιβεβαιώνουν την εγγραφή μέλους στο athensweb.gr, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους στο athensweb.gr. Επομένως, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή πελάτη θεωρείται αναντίρρητα από το athensweb.gr ως το πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί τους κωδικούς μέλους για την είσοδο στο athensweb.gr. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο πελάτης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο athensweb.gr, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του athensweb.gr είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση/συγκατάθεση/έγκριση του πελάτη που αντιστοιχούν οι κωδικοί. Επομένως, τα εγγεγραμμένα μέλη του athensweb.gr φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Επιχείρηση, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. Για τους λόγους αυτούς τα μέλη μας οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο athensweb.gr και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής/περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συνίσταται, στα μέλη μας , όπως μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να συνδράμουμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους. Η πρόσβαση στο athensweb.gr από μη εγγεγραμμένο πελάτη με συγκεκριμένη IP συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο πελάτης είναι ο ιδιοκτήτης του τερματικού το οποίο συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το athensweb.gr.

Η Επιχείρηση, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Η Επιχείρηση ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της. Κατά τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι δημοσιεύουν στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή αιτήσεων και εκτέλεση των συμβάσεων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του πελάτη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του πελάτη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α. Η Επιχείρηση, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους επισκέπτες μας νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού ιδρύματος ή διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστοχώρο, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστοχώρο «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο επισκέπτης.

Η Επιχείρηση ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την αξία των υπηρεσιών/αγαθών και τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου athensweb.gr, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή χρέωση), προτού προβούν σε συναλλαγή, να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 210.32.22.202 ή με e-mail στο info@athensweb.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την αξία και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας/προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει σύμβαση, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης υπηρεσίας/αγαθού, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και τους επίσημους τιμοκαταλόγους της Επιχείρησης, πρόκειται δηλαδή για περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

Στις διαφορές που ανακύπτουν στις συναλλακτικές σχέσεις του athensweb.gr, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του athensweb.gr, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητάς και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών/αγαθών και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών/προϊόντων της Επιχείρησης και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του athensweb.gr, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το athensweb.gr, σε συμβάσεις από απόσταση, σας παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με το athensweb.gr στο τηλ. 210.32.22.202 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@athensweb.gr, για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες/πελάτες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον ιστοχώρο του athensweb.gr. Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο πελάτης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι χρήστες/πελάτες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστοχώρο athensweb.gr, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες όρους, να μην παραβιάζουν τον νόμο, να μην αναρτούν διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Οι χρήστες/πελάτες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του πελάτη και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση φέρει ο πελάτης στον οποίο ανήκουν οι κωδικοί (username/password) εισόδου στο προφίλ από το οποίο προήλθε η ανάρτηση ή ο πελάτης στον οποίο ανήκει το τερματικό, το οποίο συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω συγκεκριμένης IP με το athensweb.gr.

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο πελάτης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του πελάτη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον πελάτη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του πελάτη ή τρίτου, εφόσον ο πελάτης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοχώρου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστοχώρο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των πελατών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστοχώρο www.athensweb.gr είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει και ο χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο πελάτης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Η εκούσια καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος athensweb.gr των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Eπιχείρηση να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσει τις παραγγελίες και να προσφέρει προσηκόντως τις από τους χρήστες αιτούμενες υπηρεσίες.

Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες και χρήστες του athensweb.gr να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά viruses, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους λοιπούς επισκέπτες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Από την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας κατασκευής website από το athensweb.gr, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς τον πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες από τη χρήση του website. Η επιχείρηση κατασκευάζει κάθε website κατά τις προδιαγραφές που επιλέγει ο πελάτης από τις προσφερόμενες επιλογές του athensweb.gr, ωστόσο δεν εγγυάται την καταλληλότητα του website για τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, την αντοχή και ασφάλειά του σε επιθέσεις τρίτων, την απόδοση της επένδυσης που αναμένει ο πελάτης, την ασφάλεια δεδομένων που αναρτώνται στο website και αποθηκεύονται στους servers που φιλοξενείται.

Το athensweb.gr παρέχει τις υπηρεσίες/προϊόντα του ως έχουν. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών/προϊόντων, τη συνολική τιμή τους, τον χρόνο παράδοσης ή παροχής τους και κάθε άλλη παράμετρο και να προτείνει βελτιώσεις, τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο. Οι υπηρεσίες/προϊόντα του athensweb.gr που προμηθεύεται ο πελάτης κατά τα ως άνω παρέχονται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους για την ακρίβεια, την ποιότητα, την πληρότητα, την έλλειψη περιορισμών και σφαλμάτων (bugs), τη συμβατότητα με λογισμικά, εφαρμογές και συσκευές, την αξιοπιστία, την αντοχή, τη σταθερότητα, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της κατοικίας του πελάτη, την απόδοση και την ομαλή λειτουργία. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του πελάτη ή τρίτου προκληθεί από τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο athensweb.gr.

Απαγορεύεται στον πελάτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του athensweb.gr για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, ο δε, πελάτης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση των υπηρεσιών του athensweb.gr.

Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Ο πελάτης έχει την ευθύνη διατήρησης backup (αντιγράφου ασφαλείας) των αρχείων και υλικού που παραδίδει στην Επιχείρηση καθώς και backup του υλικού του που ανεβαίνει στους server της Επιχείρησης.

Οι πελάτες ρητά και ανεπιφύλακτα αναγνωρίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών του athensweb.gr δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης μεταξύ της Επιχείρησης και του πελάτη, οι οποίοι είναι και θα συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή οντότητες και ότι η σύμβαση μεταξύ τους δεν θεμελιώνει σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας, εντολής, πληρεξουσιότητας άμεσης ή έμμεσης, κοινωνίας, εταιρείας, πρακτόρευσης, μεσιτείας, εξαρτημένης εργασίας, και εν γένει οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν εκείνης που δημιουργείται από μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι ανεξάρτητη επιχείρηση ή ιδιώτης, που δρα με δικό του αποκλειστικά κίνδυνο και κέρδος, και οι οποιεσδήποτε συναλλαγές του με τρίτους στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του athensweb.gr γίνονται με δική του ευθύνη, στο όνομα και για λογαριασμό του, και δεν δεσμεύουν το athensweb.gr.

Το athensweb.gr δεν υπόσχεται ότι η χρήση των υπηρεσιών/προϊόντων του θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών του πελάτη, της αναγνωσιμότητάς του, της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ή του πελατολογίου του ή τη βελτίωση της θέσης του στην αγορά. Σημαντικοί παράγοντες, όπως η εμπορική πολιτική του πελάτη, οι επενδύσεις του, η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων του, οι προωθητικές ενέργειες και επενδύσεις των ανταγωνιστών του, οι τάσεις της αγοράς και πλήθος άλλων αστάθμητων παραγόντων ενδέχεται να επηρεάσουν τα τελικά κέρδη από μια επένδυση. Το athensweb.gr υπόσχεται να εκτελέσει με τη δέουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις του από συμβάσεις με τους πελάτες, αποβλέποντας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό του πελάτη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι τρίτων και κάθε Δημόσιας Αρχής για την ορθότητα, πιστότητα, ακρίβεια και αλήθεια των δηλώσεων που απευθύνονται στους καταναλωτές, καθώς και για κάθε ζημία του ιδίου ή τρίτου καταναλωτή από απόφαση που έλαβε ο καταναλωτής λόγω προωθητικής ενέργειας της Επιχείρησης για λογαριασμό του πελάτη.

3. Περιγραφή Υπηρεσιών – Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Οι υπηρεσίες/προϊόντα του athensweb.gr παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου. Το athensweb.gr προσφέρει μεταξύ άλλων: α) Υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων (εταιρικής παρουσίας, e-shop κλπ), β) Υπηρεσίες διαφήμισης, ήτοι προώθηση ιστοσελίδας, αύξηση επισκεψιμότητας κλπ, γ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting) παρεχόμενες σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες μας, δ) Υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) ιστοσελίδων και e-mail, ε) Υπηρεσίες κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name), στ) Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού.

Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τις υπηρεσίες/προϊόντα μας είτε αμέσως, με τη χρήση της επιλογής καλαθιού και την καταβολή του τιμήματος, είτε εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία στην ειδική φόρμα του athensweb.gr, ώστε να τους αποσταλεί σχετική προσφορά ανάλογα με τις ιδιαίτερες προδιαγραφές και ανάγκες του. Η συναλλαγή με το athensweb.gr είναι δυνατή τόσο σε εγγεγραμμένους πελάτες όσο και σε απλούς επισκέπτες.

Οι συναλλασσόμενοι με το athensweb.gr, αμέσως μετά το checkout θα λαμβάνουν αυτοματοποιημένο e-mail ενημέρωσης για την καταχώριση των στοιχείων τους, τις προδιαγραφές της υπηρεσίας/προϊόντος, τους τρόπους πληρωμής κλπ. Μετά τον έλεγχο και την επεξεργασία των στοιχείων οι συναλλασσόμενοι θα λαμβάνουν e-mail επιβεβαίωσης με τη σύνοψη της σύμβασης. Ομοίως, σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας οι πελάτες θα λαμβάνουν e-mail καταχώρισης της παραγγελίας τους και e-mail επιβεβαίωσης με τη σύνοψη της σύμβασης, υποχρεούμενοι όπως αποδεχθούν με ηλεκτρονικά μέσα τους όρους συναλλαγής με το athensweb.gr. Η σύμβασή με το athensweb.gr, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής οι πελάτες λάβουν σχετικό e-mail επιβεβαίωσης από το athensweb.gr.

Η κατασκευή ιστοσελίδων από το athensweb.gr θα διεκπεραιώνεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα ξεπερνά:

Ιστοσελίδα εταιρικής προβολής: 15 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή πλήρους και ακριβούς περιεχομένου (οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα κλπ) από τον αντισυμβαλλόμενο.
One-page websites: 10 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή πλήρους και ακριβούς περιεχομένου από τον αντισυμβαλλόμενο.
Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop): 1. Με έως 50 προϊόντα, 25 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή πλήρους και ακριβούς περιεχομένου από τον αντισυμβαλλόμενο, 2. Με έως 150 προϊόντα, 35 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή πλήρους και ακριβούς περιεχομένου από τον αντισυμβαλλόμενο, 3. Επί συνόλου προϊόντων ή υπηρεσιών άνω των 150 το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της κατασκευής θα συμφωνείται ανά περίπτωση.

Κάθε καθυστέρηση παροχής υλικού εκ μέρους του πελάτη ή η εκ μέρους του απαίτηση πρόσθετων λειτουργιών ή άλλων τεχνικών απαιτήσεων πέραν των προδιαγραφών που αρχικώς συμφωνήθηκαν, καθώς και η καθυστέρηση στην έγκριση του εικαστικού ή των λειτουργιών του website, θα επιτρέπει και την εύλογη καθυστέρηση στην παράδοση του website από την Επιχείρηση.

Μετά το πέρας της υλοποίησης και παράδοσης του website και την ανεπιφύλακτη παραλαβή του από τον αντισυμβαλλόμενο, το κόστος οποιασδήποτε επιπρόσθετης εργασίας η τροποποίησης βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο, είτε πρόκειται για κόστος εργασίας είτε για την προμήθεια αναγκαίου υλικού. Ομοίως, κατά τη διάρκεια της κατασκευής website, οποιεσδήποτε πρόσθετες προδιαγραφές και λειτουργίες απαιτηθούν από τον πελάτη θα τιμολογούνται από την επιχείρηση και θα χρεώνονται επιπλέον της αρχικής συναλλαγής.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ζητήστε προσφορά στο e-mail: info@athensweb.gr!

(Οι τιμές καθορίζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, τον αναγκαίο χρόνο απασχόλησης του προσωπικού της Επιχείρησης και τον συμφωνούμενο χρόνο παράδοσης).

Διάρκεια Συμβάσεων

Οι συμβάσεις κατασκευής ιστοσελίδων έχουν ετήσια διάρκεια, με αυτόματη ανανέωση κατόπιν αποδεδειγμένης εξόφλησης του αντιτίμου ανανέωσης από τον αντισυμβαλλόμενο, άλλως η σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως.
Στις υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης και συγκεκριμένα στα πακέτα medusa και digedia, η διάρκεια της σύμβασης είναι μηνιαία.
Τα πακέτα αύξησης επισκεψιμότητας έχουν μηνιαία διάρκεια.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να εξοφλήσετε την αντίτιμο για της υπηρεσίας σας με τους εξής τρόπους:

Με κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό μας λογαριασμό:

Αριθμός λογαριασμού: GR50 0172 0390 0050 3908 7547 819 της Τράπεζας Πειραιώς. Στην αιτιολογία κατάθεσης αναγράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό παραγγελίας. Δικαιούχος του λογαριασμού Γεώργιος Κοντός.

Με χρήση της υπηρεσίας Viva Wallet ή Pireaus Bank ePOS Paycenter.

Οι χρεώσιμες υπηρεσίες του athensweb.gr παρέχονται κατόπιν εξόφλησης του αντιτίμου για την παροχή. Το athensweb.gr παρέχει υπηρεσία live chat service για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια το athensweb.gr σας προσφέρει την υπηρεσία ticket support.

Υποχρέωση Τήρησης Εχεμύθειας

Ως εμπιστευτική πληροφορία θεωρείται κάθε γεγονός που σχετίζεται με την Επιχείρηση, γνωστό μόνο σε καθορισμένο κύκλο προσώπων υπόχρεων προς τήρηση μυστικότητας και το οποίο κατά τη βούληση της Επιχείρησης πρέπει να παραμένει μυστικό λόγω υπάρξεως δικαιολογημένου οικονομικού συμφέροντος προς τήρηση της μυστικότητας.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία αποκλειστικά της Επιχείρησης, περιέχουν επαγγελματικά μυστικά της, δεν είναι ευρύτερα γνωστές ή εύκολα προσπελάσιμες και είναι σημαντικές για την Επιχείρηση. Ο πελάτης ρητά και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και διαφυλάσσει ως αυστηρά απόρρητες, και υπό σχέση εμπιστοσύνης, οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω Εμπιστευτικές Πληροφορίες, και να μην τις αντιγράφει, αποκαλύπτει, χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης θα αποζημιώσει για κάθε θετική και αποθετική ζημιά την Επιχείρηση.

Αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας έχει και η Επιχείρηση ως προς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του πελάτη οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή της κατά την παροχή των υπηρεσιών του athensweb.gr.

Συνεργασία

Οι πελάτες που συμβάλλονται με την Επιχείρηση, υπέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποτελεσματικής συνεργασίας με την Επιχείρηση για την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών του athensweb.gr προς αυτούς. Ως εκ τούτου οι πελάτες οφείλουν να παραδίδουν εγκαίρως στην Επιχείρηση το υλικό που απαιτείται στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας, να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως και να αποδέχονται εγγράφως (και με ηλεκτρονική αλληλογραφία) κάθε σύμβαση της Επιχείρησης με τρίτους παρόχους για την ενεργοποίηση των λογισμικών διαφήμισης – προώθησης, να εγκρίνουν ή απορρίπτουν προσχέδια, προτάσεις κλπ της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του πελάτη ή τρίτου από την καθυστέρηση ή την αδράνεια του πελάτη κατά τη συνεργασία του με την Επιχείρηση.

Καταγγελία Σύμβασης

Κάθε συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το https://athensweb.gr για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον πελάτη χωρίς σπουδαίο λόγο και πριν τη συμβατική λήξη, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην Επιχείρηση, όλο το ποσό της συμφωνημένης αμοιβής, ως ποινική ρήτρα, η Επιχείρηση, μπορεί δε, να διεκδικήσει την ανόρθωση και κάθε ζημίας της. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβεί τους όρους συναλλαγών με το https://athensweb.gr, η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση και να απαιτήσει την ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της σύμβασης.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ», έδρα στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 59, Τ.Κ. 10564, τηλ. Επικοινωνίας 2103222202, email: info@athensweb.gr, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης PDF, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 δεν ισχύει: α) Σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας. Ο καταναλωτής των υπηρεσιών του athensweb.gr συγκατατίθεται ρητώς όπως η εκτέλεση της σύμβασης να αρχίζει από τη σύναψή της και ως εκ τούτου η παροχή υπηρεσιών να άρχεται στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 3ε παράγραφος 2 Ν. 2251/1994, αναγνωρίζει, δε, ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, β) Σε συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο. Ο καταναλωτής συγκατατίθεται ρητώς όπως η εκτέλεση της σύμβασης να αρχίζει από τη σύναψή της και ως εκ τούτου η παροχή υπηρεσιών να άρχεται στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 3ε παράγραφος 2 Ν. 2251/1994, αναγνωρίζει, δε, ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση αρχίσει να εκτελείται.

Συνέπειες της υπαναχώρησης: Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο εφόσον εσείς προτείνετε διαφορετικό μέσο επιστροφής των χρημάτων σας (από αυτό που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή) οπότε και θα επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα χρησιμοποίησης από το athensweb.gr του διαφορετικού αυτού μέσου, τα οποία (έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων με το μέσο που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, η επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση. Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούστε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Επομένως, σε περίπτωση υπαναχώρησης θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς αφού αφαιρεθεί το ανωτέρω ποσό που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση.

4. Πνευματική ιδιοκτησία & Συναφή Θέματα

Έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (web site) athensweb.gr, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993 αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της Επιχείρησης προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όμομα χώρου (domain name) www.athensweb.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Επιχείρηση απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr της Επιχείρησης, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Επιχείρηση, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης. Τα ονόματα χώρου www.athensweb.info, www.athensweb.eu, www. athensweb.online, www.athensweb.tv έχουν εκχωρηθεί νόμιμα στην Εταιρεία μας, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους και απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη – πελάτη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστοχώρο athensweb.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (web site) athensweb.gr, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993 αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της Επιχείρησης προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όμομα χώρου (domain name) www.athensweb.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Επιχείρηση απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr της Επιχείρησης, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Επιχείρηση, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης. Τα ονόματα χώρου www.athensweb.info, www.athensweb.eu, www. athensweb.online, www.athensweb.tv έχουν εκχωρηθεί νόμιμα στην Εταιρεία μας, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους και απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη – πελάτη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστοχώρο athensweb.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοχώρου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοχώρου, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Επιχείρησης ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή πελάτη. Η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοχώρου και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοχώρου και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης στον ιστοχώρο και τα περιεχόμενά του.

H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοχώρου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Επιχείρησης ή σύμβασης με την Επιχείρηση. Συγκατάθεση της Επιχείρησης ή σύμβαση με την Επιχείρηση είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απώτερων συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν σε τοποθεσίες του παρόντος ιστοχώρου, πέραν της αρχικής σελίδας, όπως ενδεικτικά σε ιστοσελίδες υπηρεσιών που διατίθενται από το athensweb.gr. Οι δημιουργοί παράνομων συνδέσμων ευθύνονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των νόμων 2121/1993, 146/1914 και 2251/1994, με την επιφύλαξη διατάξεων της Νομοθεσίας που ρυθμίζουν προσθέτως τα θέματα αυτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται η δημιουργία πλαισίων (frames), που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ως άνω νόμων και η τοποθέτησή τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του athensweb.gr.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εταιριών και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής πιστωτικών καρτών, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

Με την παράδοση στον πελάτη του website που κατασκεύασε η Επιχείρηση και την καταβολή από αυτόν προς την Επιχείρηση του συνόλου των χρεώσεων, η Επιχείρηση μεταβιβάζει, το σύνολο των εξουσιών που συνθέτουν το περιουσιακό δικαίωμα επί του περιεχομένου του website, ήτοι όλα τα δικαιώματα επί του δημιουργικού υλικού (κείμενα, βάσεις δεδομένων, περιεχόμενο, εικαστικά, πηγαίος κώδικας κλπ), ώστε ο πελάτης αμέσως ή/και εμμέσως να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και εν γένει εκμεταλλεύεται αυτό αποκλειστικά. Ο πελάτης ωστόσο απαγορεύεται να διαρρεύσει μέρος ή όλο τον κώδικα, που χρησιμοποίησε η Επιχείρηση, σε τρίτα μέρη ή να τον χρησιμοποιήσει σε site άλλο από το website χωρίς τη γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέρος ή όλο τον κώδικα σε άλλους πελάτες της.

Απαγορεύεται στον πελάτη να μεταπωλήσει, εκμισθώσει, παραχωρήσει σε τρίτο και εν γένει εκμεταλλευτεί περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τον τρόπο που έχει δικαίωμα να κάνει το athensweb.gr, ήτοι ως σχεδιαστής και αρχικός προμηθευτής των υπηρεσιών. Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας ως απλός καταναλωτής και μόνο.

O πελάτης έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και έχει το δικαίωμα, από της παραδόσεως του website, με έξοδα που βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, να το φιλοξενήσει σε πάροχο της επιλογής του, να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση επιθυμεί στο website και να αναθέσει τη συντήρησή του σε οποιονδήποτε επιθυμεί.

Για την ανάπτυξη εκάστου website, τη διεκπεραίωση προωθητικών ενεργειών και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών του athensweb.gr ο πελάτης χορηγεί στην Επιχείρηση όλο το αναγκαίο υλικό (φωτογραφίες, κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Η επιχείρηση δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν υλικό τρίτων που θα της δοθεί από τον πελάτη για χρήση και για το οποίο υλικό δεν έχουν καταβληθεί δικαιώματα σε τρίτους ή δεν έχει ο πελάτης άδεια χρήσης τους. Τη σχετική ευθύνη αποδέχεται ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο πελάτης έναντι οποιουδήποτε τρίτου δικαιούχου ή οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής.

Η επιχείρηση δικαιούται να αναφέρει σε διαφημιστικό υλικό της, στις προσφορές της, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης καθώς και σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει, ότι σχεδίασε και ανέπτυξε ορισμένο website για λογαριασμό οποιουδήποτε πελάτη.

5. Διαφήμιση & Εμπορική Επικοινωνία

Στον διαδικτυακό τόπο athensweb.gr ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Η Επιχείρηση σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα απέχουμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σεβόμενοι τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του athensweb.gr, ενεργούμε με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν τη δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Παρέχουμε στον καταναλωτή όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με το athensweb.gr.

Οι προσφορές, εκπτώσεις και δώρα, οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί και τα παιχνίδια, στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο, είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές ή με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς είναι εύκολη, οι δε όροι παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς. Το athensweb.gr, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – spamming). Οι επισκέπτες/πελάτες του athensweb.gr αποδέχονται να λαμβάνουν δωρεάν μηνύματα με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα ενημέρωσης για προσφορές σε υπηρεσίες του athensweb.gr, τα νέα της Επιχείρησης, εκδηλώσεις και events της Επιχείρησης, κουπόνια εκπτώσεων και διαγωνισμούς εφόσον εγγραφούν στο Newsletter του athensweb.gr ή κατόπιν συναλλαγής τους με το athensweb.gr, παρέχεται, δε, η δυνατότητα να αντιτάσσονται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν.